Infrared Technologists Co.

تصویر برداری حرارتی (ترموویژن – مادون قرمز) در حقیقت آشکار کردن وضعیت حرارتی اجسام ، تجهیزات و موجودات بدون تماس (Non-Contact) و بافاصله ای مناسب از آنها می باشد . به عبارتی آشکار کردن وضعیتی (Condition Monitoring) که نمی توان آن را با چشم دید .
از آنجا که جلوگیری از صدمات انسانی ، فیزیکی و تحمیل هزینه های هنگفتی که حوادث ناشی از اتفاقات ناخواسته به وجود می آورند از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، استفاده از تصویر برداری حرارتی (ترموویژن – مادون قرمز) به عنوان روشی سریع ، دقیق و ساده کمک مناسبی برای بررسی شرایط کارکرد تجهیزات و آشکار سازی عیوب در مراحل ابتدایی (Predictive Maintenance) می باشد .