Infrared Technologists Co.

اهمیت مصرف بهینه انرژی در ساختمانها و تاسیسات ، هر روز بیش از گذشته مورد توجه می باشد و متاسفانه در کشور ما ایران، مصرف بسیار بالای انرژی در منازل، به یک نگرانی بزرگ برای دلسوزان کشور تبدیل شده است . در این شرایط ایده های نو به منظور کاهش مصرف انرژی و یا کنترل میزان مصرف از طریق عوامل بروز تلفات حرارتی بسیار مورد استقبال می باشد . یکی از روشهایی که در دنیا بمنظور شناسایی نواحی دارای تلفات حرارتی در ساختمانها بسیار مورد توجه میباشد استفاده از دوربینهای ترموگرافی است .
این نواحی که میتوانند سقف، دیوار، درز پنجره ها و دریچه ها باشند به راحتی به کمک دوربین تصویربرداری حرارتی قابل شناسایی هستند . با این کار میتوانیم کمک شایانی به کمتر تلف شدن حرارت و در واقع انرژی نموده و به این نحو ذخیره مناسبی از این انرژی های با ارزش را برای نسلهای بعدی کشور عزیزمان بر جای بگذاریم . در عین حال که با کمتر هزینه پرداخت کردن بمنظور سرمایش و گرمایش منازل، به اقتصاد خانوار نیز کمک برسانیم.