Infrared Technologists Co.

بكارگيري روشهاي مختلف نگهداري و تعميرات در صنعت و پايه ريزي اصول نگهـــداري و تعميرات پيشگيرانه قدمتي بيش از پنجاه سال دارد . تا كنون روشهاي متفاوتي در ارتباط با نگهداري و تعمـيرات عرضه شده است كه مي توان به روشهايي مانند تعميرات بعد از خرابي ، نگهداري و تعميرات پيشگيرانه و تعميرات با ديدگاه بهره وري اشـاره نمود . اما امروزه جداي از این روشها ، ديدگاه " نگهـداري بهتر از تعميرات" و "پيشگيري قبل از خـــــرابي" به عنوان اصلــي ترين ديدگـاه در نظر گـــرفته شده در يك سيستم نگهـــداري و تعمــيرات است . البته با توجــه به پيشرفت تكنولوژي ، بررسي دائم وضعــيت تجهيزات با ديدگــاههاي فوق و اجراي روشهاي مـــراقبت وضعيت و انجام نگهــداري و تعــميرات پيشگويانه از روشهــاي موفــق و مؤثر جهت تحقق اهداف اشــاره شــده مي باشد.
يكي از روشهاي مراقبت وضعيت وپيش بيني عيوب تجهيزات ، استفاده از تصوير برداري حرارتي (ترموويژن) می باشد . در این روش بر اساس تصاویر حرارتی تهیه شده توسط دوربینهای ترموویژن از تجهیزات مختلف ( تجهیزات الکتریکی و مکانیکی ، مشعلها و کوره ها ، مسیرهای سیالات، عایقها و ایزولاسیون تجهیزات و نظایر آن ) و تجزیه و تحلیل آنها توسط نرم افزارهای پیشرفته می توان عیوب و نقاط ضعف تجهیزات دستگاههای مختلف را قبل از آنکه به عیوب عمده تبدیل شود و منجر به خسارت مهم مالی و احیاناً انسانی شده وادامه تولید را با وقفه مواجه نمایند، آشکار و از بروز آنها جلوگیری کرد.